Navigace

Obsah

Znak a vlajka obce

Na veřejném zasedání, které se konalo 12.12.2012, byl zastupitelstvem odsouhlasen oficiální znak a vlajka obce Sukorady.

ZNAK A A VLAJKA OBEC SUKORADY

 

Znak obce Sukorady:

„Ve štítě děleném červeno-modře stříbrným zúženým břevnem nahoře cimbuřovým

a dole vlnitým nahoře vyrůstající zlatý dub, dole z dolního okraje štítu vyrůstající zlatý obilný klas provázený po stranách po jednom stříbrném květu lnu se zlatým semeníkem.“

 

1.V první řadě se jedná o tzv. mluvící znamení

V heraldice hovoříme o mluvícím znamení tehdy, je-li ve znaku přítomna figura (nebo i několik figur), jež odkazuje na původ názvu obce, nebo jen název obce volně asociuje. Není zde tedy nezbytné, aby „mluvící figura“ měla nějakou přímou doloženou vazbu k historii obce – pro konstituci mluvícího znamení postačuje prostá slovní asociace.

V případě obce Sukorady a její místní části Kouty se přitom ukazuje jako možné vyjádřit velmi jednoduchým a přitom výrazným způsobem názvy obou místních částí obce.  Na vlastní Sukorady odvozené dle některých etymologických výkladů od názvu Suchý Hrad či zkráceně Sukorad lze poukázat prostřednictvím figury hradu.

Variantně lze hrad zjednodušit do podoby hradní věže s cimbuřím, nebo ještě jednodušeji do podoby tzv. břevna nahoře cimbuřového – to znamená vodorovného pruhu s naznačeným cimbuřím jakožto typickým stavebním prvkem opevněného hradu. Kromě primární funkce mluvícího znamení připomínají popsané figury hradu a její deriváty také skutečný historický hrad – tvrziště – označované jako Suchý Hrad, Sukorad, Pustohrad, Vysoká, atp., které se nacházelo na území obce.V případě hradu či jeho věže se jedná o tzv. obecné, tj. z reality převzaté a heraldicky adekvátně kresebně stylizované figury, zatímco v případě břevna jde o tzv. heroldskou, tj. geometrickým dělením štítu konstituovanou figuru. Místní část Kouty lze pak vyjádřit pomocí heroldské figury mající stejné označení, tedy kout. V počtu dvou se jedná o dva kouty připomínající jednak název místní části a jednak svým počtem současný počet místních částí obce.

2.Obecná figura dubového listu, případně celého, heraldicky patřičně jednoduše a schématicky stylizovaného dubu představuje symbol lesů na katastru obce. 

3.Obecné figury lněných květů a obilných klasů připomínají historicky zemědělský charakter obce, který zmiňuje například topografický popis obce z roku 1877, v němž se uvádí, že „… pěstováním obilí, nejvíce žita a lnu … obyv. se živí.“ .Heroldská figura dole vlnitého břevna připomíná někdejší rybníky na katastru obce, které se připomínají v době příslušnosti vesnice k hořickému panství. Ve znaku se některé figury objevují v počtu dvou – například dva kouty, dvě znaková pole polceného štítu, dva květy lnu. V těchto případech se jedná vždy o vyjádření počtu současných místních částí samosprávné obce Sukorady.

 

Vlajka obce Sukorady:

Podoba vlajky koresponduje s figurálním obsahem a podobou znaku

„List tvoří sedm vodorovných pruhů, červený, žlutý, červený, bílý, modrý, žlutý a modrý, v poměru 1:1:3:1:2:1:1. Bílý pruh má horní okraj tvořený čtyřmi stejně širokými obdélníkovými zuby a třemi mezerami sahajícími do dvou pětin šířky listu a dolní okraj zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi. Poměr šířky k délce je 2:3.“

 

Dne 10.června 2013 bylo předáno starostovi obce Petru Malému předsedkyní Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou rozhodnutí o udělení Znaku a Vlajky obce Sukorady.

Udělení znaku Sněmovnou ČR