Obsah

Směrnice SDH

Hasičské Desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském zisku, slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různých sporů ani pohoršení, ale přičiň kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Směrnice pro pořádání Hasičských soutěží

1. Podmínky pro pořadatele soutěží
Pohárovou soutěž organizuje velitel soutěže a jsou mu podřízeny veškeré služby:
· Pořadatelská služba – v průběhu soutěže zajišťuje mimo jiné zákaz vstupu cizích osob a diváků, mimo soutěžního družstva, do vyhrazeného prostoru pro provedení disciplíny (včetně zákazu koupání osob po dobu soutěže v nádrži pro PÚ)
· Pracovní skupina – musí být určena v dostatečném počtu lidí pro dopravu a odklizení materiálu v zájmu urychlení soutěže
· Vyhodnocovací skupina – účast na soutěži zajistí pořadatel včetně časomíry a nástřikových terčů
· Rozhodčí – účast na soutěži zajistí pořadatel z obdrženého seznamu rozhodčích. Doporučený počet pro zdárné pořádání soutěže je 12 rozhodčích pro muže a ženy (rozhodčí disciplíny, startér, pomocník startéra, závodčí na start, rozhodčí na základně, měření a vážení – 2x, rozhodčí u terče – 2x, časomíra – 2x, náhradník.) Pro kategorii MH stanoví rozhodčí Okresní rada mládeže.
· Odvolací komise – stanoví pořadatel soutěže ve složení: velitel soutěže, rozhodčí disciplíny a určený zástupce vedení Poháru.
· Zdravotní služba – zajistí pořadatel soutěže
Zdravotní služba musí být řádně označena a musí setrvávat na určeném místě po celou dobu soutěže. Nezajištění zdravotní služby může vést k neuskutečnění soutěže.
Zpracování a vyhlášení výsledků – výsledky jednotlivých kol předá pořadatel v jednom vyhotovení (případně i v elektronické podobě) neprodleně po ukončení soutěže Zpracovateli výsledků poháru. Zpracovatel výsledků dodá před soutěží aktuální průběžné pořadí poháru v jednotlivých kategoriích a pořadatel je povinen jej před začátkem soutěže vyvěsit.
Po ukončení Pohárové soutěže zajistí vedoucí Pohárové soutěže svolání SDH, které pořádali jednotlivá kola a zájemce o pořádání této soutěže v příštím roce na závěrečné hodnocení. Dále zajistí pozvání zástupců 15 nejlépe umístěných družstev,na závěrečném hodnocení bude provedeno vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých soutěží. Organizace, která obdrží největší počet bodů, bude nahrazena dalším žadatelem o pořádání Pohárové soutěže. V případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodnuto o vyřazení pořádajícího losem. O novém uchazeči v případě většího zájmu rozhodne los. Vyřazený uchazeč se může po roce opět ucházet o pořádání soutěže. Zájemci o pořádání soutěže v následujícím roce podají písemnou žádost o pořadatelství vedoucímu Pohárové soutěže, nebo jeho zástupci, v průběhu soutěžního roku, nejpozději však před zahájením závěrečného hodnocení.
Stanovený vedoucí Pohárové soutěže předloží kritéria hodnocení pořadatelů na závěrečném hodnocení, které je povinen svolat nejpozději do konce kalendářního roku. Kritéria pro hodnocení pořádajících SDH:
· Zabezpečení pracovní skupiny pro ženy a děti
· Zabezpečení pořadatelské skupiny
· Zajištění rozhlasové služby
· Zajištění rozhodčích
· Zajištění občerstvení (rozumné ceny)
· Zajištění technického zázemí (úložiště materiálu, parkování)
· Zajištění prostoru pro rozhodčí a časomíru a soutěžních drah proti vstupu nepovolaných osob
· Zajištění označení pořadatelů, rozhodčích a pracovní skupiny
Tyto podmínky neřeší množství cen a diplomů, vše závisí na finančních možnostech, sponzorech a dohodě pořadatelů soutěží.

3. Účast na soutěži, přihlášky do soutěže, pořadí startujících
Přihlášky do soutěží jednotlivých kol lze zaslat písemně nebo telefonicky pořádajícímu SDH do stanoveného termínu, tj. do uzávěrky (zpravidla týden před začátkem jednotlivých kol). Pořadatel má právo rozhodnout o zařazení nepřihlášeného družstva do soutěže, ale pouze do doby, než odstartuje první družstvo.
Startovní pořadí se určuje losováním. Datum, hodinu a místo losování startovního pořadí si stanoví pořadatel. Losování musí být provedeno nejpozději den před konáním soutěže.
Vedoucí dětského kolektivu musí mít u sebe všechny dětské legitimace s orazítkovanou fotografií a na požádání je předložit (z důvodu záměny startujících starší a mladší kategorie). Bez prokázání legitimace nebude družstvo připuštěno na start. Kontrolu legitimací provádí rozhodčí disciplíny.
Družstvo, které nenastoupí na start do 5 minut od vyzvání, bude vyloučeno ze soutěže.
Za nesportovní chování v průběhu soutěže (vztahuje se na celý sportovní areál) bude družstvo vyloučeno ze soutěže.
4. Hodnocení jednotlivých soutěží
Hodnotí se 15 umístění v každé kategorii.
· 1. místo – 15 bodů
· 2. místo – 14 bodů
· 3. místo – 13 bodů
· 4. místo – 12 bodů
· 5. místo – 11 bodů
· 6. místo – 10 bodů
· 7. místo – 9 bodů
· 8. místo – 8 bodů
· 9. místo – 7 bodů
· 10. místo – 6 bodů
· 11. místo – 5 bodů
· 12. místo – 4 body
· 13. místo – 3 body
· 14. místo – 2 body
· 15. místo – 1 bod

5. Celkové hodnocení
Do celkového hodnocení se počítá 6 soutěží. Při účasti na všech soutěžích Pohárové soutěže se nejhorší výsledek škrtá. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení soutěže rozhoduje součet časů z 6 započítaných soutěží. V případě rovnosti tohoto součtu rozhoduje dosažený čas z poslední hodnocené soutěže. V případě rovnosti těchto časů rozhoduje o držiteli putovního poháru los.

6. Nářadí pro požární útok, osobní výstroj
Při disciplíně požární útok se používá nářadí a osobní výstroj podle směrnic SH ČMS s těmito výjimkami:
· Motorová stříkačka – na motorové stříkačce nesmí být žádné zjevné nebezpečné úpravy, pro které by mohlo dojít k úrazu závodníků. Páčka akcelerátoru musí být umístěna pouze v prostoru u karburátoru. Na chladič je možné připevnit držák savic, který je vyroben z kulatiny o max. průměru 6 mm potažené gumovou hadicí o max. vnitřním průměru 6 mm. Držák musí na všech místech přiléhat k tělu chladiče. Přes nádrž je povoleno instalovat plochou ochrannou gumu. Je možné použít nástavec savicového šroubení.
· Přetlakový ventil – ve všech kategoriích je povinné použití přetlakového ventilu podle pravidla 48 směrnic SH ČMS. V případě, že na soutěž bude dodán nenastavený přetlakový ventil, provede jeho nastavení a zajištění hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny před startem prvního soutěžícího.
· Hadice – pro kategorie muži a ženy je povoleno používat hadice B o minimální ploché šířce 100 mm a hadice C o minimální ploché šířce 65 mm, minimální délka hadice B i C je 19 m. Kategorie MH používá hadice podle směrnice SH ČMS pro soutěže MH.
· Sací koš – používá se sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem ovládaným zvenku. Otvory v ochranné mřížce mohou mít maximální plochu 100 mm2 (tj. 10 x 10 mm v případě, že otvory budou čtvercové, nebo průměr 11 mm v případě, že otvory budou kruhové).
· Ochranná přilba – používá se ochranná přilba bez úprav odpovídající směrnici. Přilba musí být nasazena i při přípravě družstva na základnu.
· Jednotná ústroj – družstvo nastupuje k plnění disciplíny v jednotné ústroji, buď v pracovním nebo sportovním oděvu.

7. Jiná ustanovení
Při přípravě na základnu musí být mezi půlspojkami hadic a šroubením sacího vedení a košem taková mezera, aby mezi nimi bylo možné prostrčit zalaminovaný list papíru.
Maximální počet soutěžících v družstvu pro disciplínu Požární útok je 7 soutěžících, minimální 5 soutěžících. V případě, že SDH nemá potřebný počet soutěžících, může si 2 soutěžící vypůjčit.
Každý soutěžící může v jedné soutěži startovat pouze 2x, jednou za své SDH a jednou za jiné SDH (jako vypůjčený).
Do družstva mužů je možné zapůjčit 1 ženu. Tato žena se započítává mezi zapůjčené soutěžící i v případě, že je členkou startujícího SDH. V tomto případě může zapůjčená žena startovat za své SDH dvakrát, jednou v kategorii ženy a jednou v kategorii muži.
Při přípravě na základnu položí soutěžící na základnu nejprve motorovou stříkačku a postaví ji na místo, které je pro soutěžící výhodné. Ihned poté připojí ke stříkačce přetlakový ventil a vyčkají na povel rozhodčího „Na základnu“. Po tomto povelu se začíná měřit čas na přípravu 5 minut. Pokud bude na základnu položeno jakékoliv jiné nářadí dříve než motorová stříkačka, vydá rozhodčí povel „Na základnu“ ihned.
Při přípravě na základnu jsou u základny přítomni pouze startující členové soutěžního družstva. Bude-li přítomna jakákoliv další osoba, např. trenér, hodnotí se to jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.
V kategorii ženy je povoleno pomoci soutěžícím s položením stříkačky na základnu, připojením přetlakového ventilu a s postavením stříkačky na místo, které vyhovuje soutěžícím. Jakákoliv další pomoc nebo setrvání nestartujících osob u základny je hodnocena jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.